Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Graancirkel verwijst naar einde onderwerelden in 2016


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


De graancirkelformatie

Op 28 mei 2011 verscheen de graancirkelformatie van onderstaande afbeelding (groene cirkels). Twee dagen later, op 30 mei, werd deze nog eens uitgebreid. Deze uitbreiding is in de figuur weergegeven in lichtgeel. Klik hier of op de afbeelding voor een impressie van de formatie.

Hoogst opmerkelijk is dat bij die uitbreiding van de formatie op 30 mei tevens een klein cirkeltje in een aangrenzend veld is gecreŽerd. Voor de rest blijkt de formatie te zijn geŽnt op de stand van de zon, de maan en de planeten op 30 mei 2011. Op en rond die datum deed zich het opmerkelijke fenomeen voor dat de volgorde van de zon en de planeten zoals die in de dierenriem werd aangetroffen precies omgekeerd was aan de volgorde van de planeten, gerekend vanaf de zon. De volgorde in de dierenriem was dus Pluto, Neptunus, ... Venus, Mercurius, zon. De enige uitzondering op dit zeldzaam voorkomend fenomeen was Saturnus: Deze planeet bevond zich op een plaats in de dierenriem die niet in dit rijtje paste. Echter wanneer we "een brug slaan" en Saturnus op precies de tegenovergestelde positie in de dierenriem denken, dan klopt het weer wel (klik hier voor de horoscoop)! In de formatie vinden we deze brug terug door de streep die Jupiter met Saturnus verbindt. Merk op dat deze verbinding - in tegenstelling tot de aanvullende symbolen - al op 28 mei 2011 is gevormd.

De maan beweegt zich snel door de dierenriem en passeerde de planeten van Pluto tot en met de zon in de periode van 20 mei tot en met 1 - 2 juni 2011. Daarbij was het op 1 juni 's avonds nieuwe maan.


De relatie met de maan, Jupiter en de einddatum van de negen onderwerelden

Op de dag dat deel I van de formatie werd gevormd (28 mei 2011), stond de maan juist vůůr Jupiter. De maan passeerde Jupiter op de dag erna en bij aanvang van 30 mei, de datum waarop de formatie werd uitgebreid, stond de maan dus net voorbij Jupiter. De symbolen bij de "brug" van Saturnus naar Jupiter hebben dus betrekking op de passage van de maan over Jupiter en hebben betrekking op het aantal keer dat de maan Jupiter passeert. Bij beide symbolen komt het getal 6 in Maya-taal voor (een streep met een punt). Aangezien de 6 verdubbeld is en ook de symbolen verdubbeld zijn, kan dit gelezen worden als 6 ◊ 6 ◊ 2 = 72. Dit betekent dat het verwijst naar 72 keer de tijdsinterval tussen twee opeenvolgende transits van de maan over Jupiter. Gerekend vanaf de data van de formatie (28 tot 30 mei 2011), waarbij de maan op 29 mei Jupiter passeerde, blijken we dan uit te komen op 28 oktober 2016. Op die dag zal dus de maan ook in een samenstand met Jupiter staan en is de einddatum van de negendeonderwereld en tevens de einddatum van alle andere onderwerelden van de huidige tijd!

Daarbij legt de formatie ook een relatie met Uranus en Pluto. Op 28 mei 2011 stond de maan in een samenstand met Uranus in een uitgaand vierkant met Pluto. Op 28 oktober 2016 staat de maan opposiet Uranus in een ingaand vierkant met de samenstand van Pluto en Mars.

Daarbij is er nog een tweede manier waarop we het tijdsinterval kunnen bepalen. De aantallen cirkels (in dit geval het aantal hemellichamen) zijn daarvoor, in samenhang met de extra symbolen, bepalend. De formatie kende in zijn eerst opzet (op 28 mei 2011), 9 planeten. Echter op 30 mei werd dit uitgebreid naar 11, want de zon kwam erbij en Pluto werd uitgebreid tot een dubbelplaneet. Verder bestaat de "brug" tussen de cirkels die Jupiter en Saturnus representeren (los van de Maya-getallen) uit twee piramides van elk drie verdiepingen. Indien we dat tevens als 3 ◊ 3 = 9 opvatten, vinden we nogmaals de relatie met het getal 9. Los van de Maya-getallen vinden we dus de getallen 9 en 11, die vermenigvuldigd gelijk zijn aan 99. Dat is een interessant gegeven, want het blijkt dat de periode van 72 tijdsintervallen van opeenvolgende transits van de maan over Jupiter exact gelijk is aan 99 Vinals, dus 99 ◊ 20 = 1980 dagen: Dat is exact de tijdsperiode van de datum van de formatie op 28 mei 2011 tot 28 oktober 2016 (tevens 11 ◊ 180 dagen of 11 keer een half Tun van 360 dagen).

Daarbij ligt er ook een relatie met de dubbele zes, want 99 Vinals komen overeen met 66 "Bijbelse maanden" van 30 dagen, overeenkomend met precies 66 + 1 = 67 lunaire maanden (gerekend vanaf 30 mei) en 66 - 1 = 65 Gregoriaanse kalendermaanden (gerekend vanaf 28 mei).


De symboliek van de uitbreiding met Charon en de zon

Opmerkelijk is overigens hoe het Pluto-systeem door de graancirkelmakers is weergegeven. Pluto is eigenlijk een dubbelplaneet, want de grootste "maan" van Pluto, Charon, is amper 2 keer kleiner dan Pluto zelf. Pluto en Charon buitelen daarom als een danspaartje om elkaar heen. Pluto heeft nog vier veel kleinere maantjes. Echter daarvan waren er ten tijde van de formatie nog maar twee ontdekt (de grootste twee). Dit alles vinden we in de formatie terug, zodat er geen twijfel kan bestaan over het gegeven dat dit inderdaad het Pluto-Charon-systeem betreft.

De uitbreiding van de formatie met diverse symbolen op 30 mei laat verder de diepere lagen van de formatie zien. De zon ontbrak nog in het rijtje op 28 mei en is pas op 30 mei in het aangrenzende veld als een stip aan het rijtje toegevoegd. Daarbij lijkt een opening in de vegetatie tussen beide velden een doorgang te vormen. Het symboliseert de overgang naar het nieuwe tijdperk op het einde van de onderwerelden van de huidige tijd op 28 oktober 2016. Kijkend naar de kosmos, dan valt op dat op 28 en 29 mei 2011, Sedna, precies op de plaats van die overgang tussen twee velden stond (dus tussen de zon en Mercurius) en dat is opvallend, want SeDNA staat voor de vernieuwing, onder andere voor de vernieuwing van het DNA. De toegevoegde zon op 30 mei symboliseert in dat verband datgene wat de Maya's de "vijfde zon" noemen. Echter, het gegeven dat de zon slechts als stipje is weergegeven verwijst tevens naar de mens die als sterrenwezen op aarde functioneert. Dat betekent dat zelfbewustzijn en zelfrealisatie slechts ten diensten staan van je unieke kern of je oorspronkelijkheid. Dat is ook de betekenis van Sedna, een schijnbaar onbetekende dwergplaneet. Sedna beweegt zich tot aan de grens van ons zonnetstelsel en is de alfa en de omega.

Echter, minstens zo intrigerend is de uitbreiding van de formatie met Charon. Charon is in de Griekse mythologie de veerman die de overledenen naar de onderwereld overbrengt. Deze bevindt zich aan de overkant van de rivier de Styx, die de wereld van de levenden van die van de doden - de onderwereld - scheidt. Daarbij heerst Hades, of Pluto in de Romeinse mythologie, over de onderwereld. Het Pluto-Charon-systeem verwijst daarmee naar de dood en wederopstanding van de mensheid en het einde van de onderwerelden, die door het Pluto-Charon-systeem worden gesymboliseerd.


De opvallende relatie met de Tzolkin

De uitbreiding van de formatie op 30 mei verwijst tevens naar de klassieke Tzolkin, een authentieke kalender van de Maya's. De dagen van deze kalender bestaan uit een combinatie van een dagteken en een toon der schepping. Aangezien het Pluto-Charon-systeem staat voor de dood, staat de uitbreiding van de formatie met aan de ene kant een zonnetje en aan de andere kant Charon voor de dagtekens "de zon" of Ahau en "de dood" of Cimi. In combinatie met de dubbele 6 verwijst dit naar de data 6 Ahau en 6 Cimi. Daarbij is 2 oktober 2016 de laatste dag van het kalenderjaar in zowel de Hebreeuwse als de Islamitische kalender; deze lopen in die tijd toevallig gelijk ten einde. Die dag valt daags na een nieuwe maan in een samenstand met Jupiter en is klassiek gezien een datum 6 Ahau. De datum waarop 26 dagen later, op 28 oktober, de onderwerelden eindigen is klassiek gezien een datum 6 Cimi!

N.B. Dit is zo doordat op 29 februari 2012, de tellingen eenmalig een dag oversloegen; dat geldt dus ook voor de klassieke Tzolkin, anders zou 27 oktober de dag 6 Cimi zijn.


De locatie van de formatie

Ten slotte zij nog opgemerkt dat de formatie gecreŽerd is bij the Sanctuary, een steencirkel die grof gesteld dateert van rond 3000 voor Christus. Het verwijst naar het begin van de Lange Telling die in 3114 voor Christus zijn aanvang nam. De formatie verwijst in feite tevens naar het einde van de Lange Telling op 1 juni 2012, precies een jaar na de formatie. Het einde van de onderwerelden, ruim vier jaar later, moet in samenhang daarmee worden gezien.

Samenvattend kunnen we stellen dat de graancirkelmakers weer op een verbluffend creatieve wijze de kosmologie van het moment (eind mei 2011) hebben gebruikt om de overgang naar het nieuwe tijdperk tot uitdrukking te brengen!!

© Marc Smulders

Last update: May 24, 2016