Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Van een door ideologie gedreven naar een door het hart gedreven samenleving


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


De ideologische samenleving van de huidige tijd

Het einde van de Maya-kalenders wordt vaak geassocieerd met het ontstaan van een nieuw bewustzijn. De mens staat op het eind van de ontwikkeling van het leven en heeft daarbij niet alleen de hoogste graad van intelligentie, maar ook de hoogste graad van zelfbewustzijn bereikt. Het zelfbewustzijn staat echter in een zeer nauwe samenhang met het collectieve onderbewustzijn. Het is immers de cultuur waarin je op bent gegroeid die bepaalt hoe je in het leven staat. Soms realiseren mensen zich dat hun eigen culturele achtergrond te beperkt is en zijn keerzijde heeft. In de praktijk betekent dat vaak dat mensen aansluiting zoeken bij een andere subcultuur. Op deze wijze worden ook sektes en cults gevoed: het is opnieuw een collectieve onderstroom die bepaalt hoe iemand in het leven staat. Deze collectieve onderstroom kan men het beste met een "geloof" in de meest brede zin van het woord betitelen. Ook het geloof in het functioneren van een economisch en/of monetair systeem, zoals het huidige kapitalistische en monetaire systeem valt daar onder, waarbij echter het geloof zich in de vorm van een ideologie heeft verankerd in de maatschappij.

De collectieve onderstroom van elke cultuur waaraan iemand zijn identiteit en zelfbewustzijn ontleent ondermijnt al snel het bewustzijn van hoe hij/zij met de schepping is verbonden en daaraan ten dienste staat. In dat opzicht is het planten- en dierenrijk veel nauwer met de goddelijke schepping verbonden.

In samenhang met het steeds verder toenemende zelfbewustzijn van vooral de moderne westerse mens staat ook het gegeven hoe de mens de neiging heeft het lot een wending te willen geven. Vroeger en ook nu nog noemen we dat "bidden", maar er is ook een groeiende groep mensen voor wie het principe van "de kosmische bestelling" leidend is in hun leven. Het idee daarachter is dat je dat aantrekt waar je je in je geest mee bezig houdt. Om dat nog eens kracht bij te zetten worden met Nieuwjaar wensen en dromen op een papiertje gezet, aan een vuurpijl gebonden en de lucht in geschoten. De "wet van aantrekking" is immens populair in de spirituele scene.


Je lotsbestemming

Toch stoelt het idee dat al deze ontwikkelingen een voorbode zijn van de nieuwe tijd die komen gaat op een illusie. Het is ook een typisch westers verschijnsel en is niets anders dan een hernieuwde invulling van de maakbaarheid van de samenleving, maar dan met de geestkracht als instrument. Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarbij de wet van aantrekking op een illusie blijkt te stoelen. Wat moeten we bijvoorbeeld denken van kinderen die in één klap hun ouders verliezen door een alles verwoestende aardbeving? Of je zult maar als hongerende baby in Afrika worden geboren. Het is duidelijk dat de kracht van de geest zeker niet alles bepalend is voor het verloop van je leven en je bestemming heb je zeer zeker niet zelf in de hand.

Datgene wat wel bepalend is voor het verloop daarvan is simpelweg datgene wat in de blauwdruk van je geboorte is geschreven: je lotsbestemming. Geen mens die daar vanaf kan wijken. Als je meent dat je dingen realiseert volgens "de wet van aantrekking", realiseer je je dan dat de werkelijke reden is dat het in je bestemmingsplan ligt besloten en dat je dromen en idealen slechts daaruit voortvloeien. De kracht van de geest in het realiseren van je dromen speelt dus wel een rol, maar staat slechts ten dienste van een hoger doel waar niet vanaf kan worden geweken. Uiteindelijk is het dat laatste wat bepaalt wat gerealiseerd wordt en wat niet.


Het ego komt ten val

Behalve een toegenomen zelfbewustzijn laat de maatschappij in de afgelopen eeuwen echter nog een andere belangrijke ontwikkeling zien die daar haaks op staat. Mensen worden steeds oorspronkelijker en laten zich in toenemende mate minder ringeloren door wat de omgeving van hun verwacht. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen langzaam aan hun ego, de valse identiteit waarmee men zich naar de buitenwereld toe presenteert en waarmee men zich identificeert in relatie tot zijn of haar cultuur, verliezen. Deze ontwikkeling is zeer toe te juichen en staat in schril contrast met de tegenkracht daarvan: de steeds verder toenemende controle van bovenaf op mens en maatschappij. Alles komt onder spanning te staan door deze tegengestelde tendensen, met name ook het kapitalistische en monetaire systeem.


De relatie met de tijdrekening van de Maya’s

Het zijn een aantal op de Maya-tijdrekening gebaseerde kalenders die deze ontwikkeling teweeg brengen. Kalenders zijn namelijk niets anders dan manifestaties van de goddelijke schepping en dat is dan ook de reden waarom bijvoorbeeld feestdagen op kalenders zijn gebaseerd. De Maya’s verbonden kalenders dan ook met goden. De kennis daarvan maakt het ook mogelijk een voorspelling te doen over de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. Zo zijn er 3 kalenders die een relatie hebben met de schepping van het mannelijke, het vrouwelijke en de relatie van de mens met zijn oorspronkelijkheid, onder Maya-onderzoekers bekend als de Tzolkin-kalenders, kalenders die zichelke 260 dagen herhalen.

De klassieke Maya’s (circa 200 tot 900 AD) kenden alleen de Tzolkin die naar mijn inzicht nauw is verbonden met het mannelijke in transpersoonlijke vorm: de schepping van maatschappijstructuren die veelal machtsverhoudingen bepalen en op overlevingsdrang is gericht (astrologisch: Pluto en Mars). Deze kalender wordt nog steeds door de Quiché-Maya’s in de hooglanden van Guatemala gebruikt (onder Maya-onderzoekers bekend als de Quiché-telling of Klassieke Tzolkin).

De recent overleden Maya-onderzoeker José Argüelles heeft daarnaast eind jaren 80 van de vorige eeuw een tweede Tzolkin-kalender geopenbaard die mijns inziens in verband staat met het vrouwelijke in de zin van het collectieve onderbewustzijn (astrologisch: Neptunus). Het is precies dat wat steeds een breed gedragen onderstroom van een collectief aangehangen ideologie of religie heeft doen ontwikkelen (onder Maya-onderzoekers bekend als Dreamspell-Tzolkin; dreamspell betekent letterlijk: "droombetovering"). In mijn stellige overtuiging is het kapitalistische systeem daar ook een voortvloeisel van, want het is een systeem dat slechts op geloof en ideologie is gebaseerd, maar voor de lange termijn geen enkele kans van bestaan heeft. Het gegeven dat desondanks vandaag de dag deze kalender zich zo sterk manifesteert in samenlevingen is vooral een gevolg van het gegeven dat deze is verbonden met de Gregoriaanse kalender, waardoor ideologieën zich verankeren in de maatschappij [1].

In de positieve uitwerking staat de droombetovering van Dreamspell ook nauw in verband met kunst (astrologisch: Venus).

De Dreamspell-kalender manifesteert zich met name daarom heel anders in de maatschappij dan de klassieke Tzolkin-kalender.


De kaderdoorbrekende revolutionaire mens

Er is echter nog een derde scheppingskracht actief en wel de schepping van de kaderdoorbrekende revolutionaire mens met een voortdurend onderzoekende geest, de mens die alles van zich af schudt wat hem in de weg zit. Dit is het kind in transpersoonlijke vorm (astrologisch Uranus): het kind laat zich van nature niet inkaderen en houdt zich niet bezig met macht of ideologie. Deze scheppende kracht en de kalender die daarmee samenhangt is door mij geopenbaard en wordt de Kosmische Tzolkin genoemd [2].

Deze kalender staat daarnaast nauw in verband met Mercurius die astrologisch ook met de beweeglijkheid van het kind is verbonden.


1 maart: Harmonisatie in de tegenstelling van “klassiek” en “Dreamspell”

Het mannelijke en vrouwelijke stonden in het verleden lijnrecht tegenover elkaar en zette alles op spanning, doordat de schepping daarvan niet met elkaar samenwerkte. Op 1 maart 2008 raasde er echter een enorme storm over Europa (Emma). Het is deze dag geweest dat de schepping van beide krachten nauw met elkaar zijn verbonden: Tegenstellingen zijn niet opgeheven, maar het is wel gemakkelijker geworden je met de scheppende kracht te verbinden die beide tegenstellingen verbindt: doordat macht (Quiché) en ideologie (Dreamspell) geen doel op zich meer zijn is de kaderdoorbrekende scheppende kracht van de Kosmische Tzolkin in staat beide tegenstellingen te doorbreken en zelfs met elkaar te verbinden. Vandaar dat we sinds die tijd merken dat steeds meer schandalen aan het licht komen, waardoor machtsposities steeds vaker aan het wankelen worden gebracht en ideologieën aan de kaak worden gesteld.

Sinds die tijd “regent” het ook driedubbele yin-yang-tekens die kosmische intelligenties in de vorm van graancirkels in het veld lieten verschijnen.

Vanaf 1 maart 2012 (na de schrikkeldag) treedt daarbij de volgende fase in werking [3]. Op deze dag zal namelijk de schepping van de kader doorbrekende Kosmische Tzolkin zich nauw gaan verbinden met nog een uiterst belangrijke Maya-kalender, namelijk die van het religieuze jaar. Dit is het jaar dat slechts 360 dagen telt en in verband staat met het bewustzijn van onze oorspronkelijkheid, onze ziel. Vanaf dat moment wordt het mogelijk de kaderdoorbrekende revolutionaire kracht van de Kosmische Tzolkin in te zetten vanuit de puurheid van onze zielekracht. Nadat deze kalenders op 1 maart gelijk gaan lopen, is het op 13 maart de eerste keer dat een "Vinal" (periode van 20 dagen) gelijk loopt met deze kalender en daarin de volgende stap in het doorbreken van bestaande machtsstructuren optreedt.

Het uiteindelijke doel van dit alles is dat de mens weer zal gaan beseffen hoe klein hij feitelijk is en dat hij slechts als instrument van het grote goddelijke plan functioneert, waarbij de kracht van de geest hem slechts als instrument ten dienste staat in de verwezenlijking daarvan; ontdaan van de illusie dat hij zijn bestemming zelf kan bepalen of beïnvloeden.


Hernieuwde aansluiting op je bestemming

Vanuit het Maya-onderzoek weten we dat de Tzolkin klassiek gesproken met name heel nauw verweven is met zons- en maansverduisteringen en dan vooral de denkbeeldige, energetische punten die deze veroorzaken (de zogenaamde maansknopen). Vanuit de verduistering van deze maansknopen wordt de mogelijkheid geschapen voorbij de persoonlijkheid van de zon en de maan te kijken, waardoor het bewustzijn optreedt van oorsprong (waar kom je vandaan, zuiderknoop) en bestemming (je hogere doel in het leven, noorderknoop).

De schrikkeldagen die van invloed waren op de "moderne" Tzolkin-kalenders brachten echter een drastische verstoring teweeg in de traditionele relatie tussen de 260-daagse cyclus van deze kalender en het "draconische jaar": het jaar dat in verband staat met de cyclus van zons- en maansverduisteringen. Dit is precies ook de reden waarom het zelfbewustzijn zijn eigen weg ging en egotripperij aan de orde van de dag waren en nog steeds zijn. De harmonisatie vanaf 1 maart 2012 zal er uiteindelijk toe leiden dat daar verandering in komt, want doordat vanaf 1 maart 2012 geen schrikkeldagen meer voorkomen in de Tzolkin-kalenders, is niet alleen de relatie met het religieuze jaar (Tun = 360 dagen), maar ook het nauwe contact met de maansknopen hersteld.

Het gegeven dat na 1 maart 2012 geen schrikkeldagen meer voorkomen in welke Tzolkin-kalender dan ook krijgt vanaf 2016 zijn betekenis. Voor wat betreft Dreamspell stond tot en met het jaar 2012 de dag na de schrikkeldag (1 maart) altijd in het teken van Eb, de "gele mens", maar 1 maart 2016 is een datum 8 Ben (i.p.v. 7 Eb). Elke vier jaar verschuift dat nu met een dag, want 4 jaar = 1461 dagen en geen 1460. Dat is een van de redenen waarom het jaar 2016 als het jaar nul is te beschouwen, een jaar dat een nieuw begin inluidt.


[1]    Dit betekent dat de schrikkeldagen, de 29ste februari, worden overgeslagen in de telling, zodat een jaar, voor wat betreft de Dreamspell-Tzolkin, altijd quasi 365 dagen heeft. Dit is echter slechts het geval tot de schrikkeldag in 2016.

[2]    Tot de schrikkeldag in 2016 was ook deze kalender met de Gregoriaanse kalender verbonden: schrikkeldagen tellen niet mee. Deze telling loopt altijd 24 dagen achter op de Dreamspell-telling.

[3]    Dit is mogelijk doordat op deze dag alle drie de Tzolkin-kalenders (Dreamspell, Kosmisch en Quiché) een dag overslaan, anders zou de gelijkschakeling per 1 maart 2008 weer teniet worden gedaan. Na 2012 komen de schrikkeldagen in de Dreamspell-Telling en Kosmische Telling te vervallen.

© Marc Smulders

Last update: May 23, 2016