Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

De 3 Tzolkin-tellingen en de onderlinge synchronisatie daarvan


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


Formatie van 3 tandradaren

Op 1 augustus 2008 verscheen bij Watchfield Wind Farm in Oxfordshire nevenstaande formatie.

Typerend aan deze formatie is dat deze verscheen bij de middelste van 5 windmolens.


De relatie met 3 Tzolkin-tellingen

Oppervlakkig gezien laat deze formatie drie tandraderen zien, zoals we die kennen van een tandwielkast en zoals die ook in een windmolen voorkomt. Graancirkelonderzoekers brengen deze formatie echter ook in verband met een watermolen of een kolengraafmachine. Ontegenzeggelijk zijn al deze interpretaties zinnig en hebben allen als gemeenschappelijk kenmerk dat het refereert aan techniek en energievoorziening. Echter, opmerkelijk is dat ook de Tzolkin vaak door tandraderen wordt weergegeven, waarbij elke tand overeenkomt met een dag:

Er zijn echter drie Tzolkin-tellingen en deze drie tellingen grijpen evenzo als tandraderen in elkaar. Dit zijn:

- de klassieke telling, ook Quiché-telling genoemd, zoals deze van oudsher door de Maya’s is gebruikt; deze heeft een relatie met de onderpool en vertegenwoordigt de kracht van de aarde; de telling heeft daarnaast een relatie met Mars en Pluto;

- de Dreamspell-telling; deze is in de jaren 80 door de Maya-onderzoeker José Argüelles geïntroduceerd; deze heeft een relatie met de bovenpool en vertegenwoordigt de kracht van de geest; de telling heeft daarnaast een relatie met Neptunus, religie en spiritualiteit;

- de Kosmische telling; deze is in 2008 door mij geopenbaard; deze heeft een relatie met de middenpool en vertegenwoordigt de kracht van het hart; deze telling heeft ook een relatie met Uranus en techniek en heeft in dat opzicht een relatie met de windmolens en de interpretatie van een tandwielkast.

Het is niet toevallig dat de formatie is gecreëerd op een datum waarop een totale zonsverduistering optradt (1 augustus 2008). Deze zonsverduistering was overigens ook als gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar in Engeland, waar de formatie verscheen. Die zonsverduistering staat namelijk in verband met het gegeven dat de Kosmische Telling evenzo tijdens een totale zonsverduistering is geboren (15 februari Juliaans, 21 februari Gregoriaans in het jaar 1040, 13 Ahau).


Synchronisatieproces van de 3 Tzolkin-tellingen

Sinds 1 maart 2008, na de schrikkeldag, lopen deze drie tellingen synchroon. Dat wil zeggen dat sinds die tijd de Quiché-telling altijd 24 dagen achter loopt op de Kosmische telling en de Kosmische telling altijd 24 dagen achter loopt op de Dreamspell-telling. Vóór die tijd verliepen de Dreamspell-telling en Kosmische telling elke 4 jaar steeds met een dag ten opzichte van de klassieke telling. De reden is dat tot en met 28 februari 2016 die beide telling een relatie hadden met de Gregoriaanse kalender over een periode van 52 jaar (de “kalenderronde”). Die relatie ontstond doordat de schrikkeldagen (29 februari) voor die tellingen niet meededen, waardoor het jaar in relatie tot de tzolkin altijd quasi 365 dagen telde. Dit betekende dat de Tzolkin tijdens de schrikkeldagen op de 29ste februari een dag oversloeg (de signatuur was gelijk aan de 28ste februari): de Tzolkincyclus duurde in dat geval dus 261 in plaats van 260 dagen: hier trad een verstoring op van de Tzolkincyclus en de natuurlijke relatie die deze heeft met het kosmische zonnejaar en andere cycli. Dit effect verdween met de schrikkeldag in 2016: toen liepen alle tellingen gewoon door en werd de relatie met de kalenderronde losgelaten.


Het verband met de windmolens

In verband met de synchronisatie op de schrikkeldag in februari 2008 doet zich het uiterst opmerkelijke gegeven voor dat eind februari 2008 ook precies de periode is geweest gedurende welke het windmolenpark van Watchfield Wind Farm in gebruik is genomen en elektriciteit zijn gaan leveren. Daarbij viel 1 maart 2008 precies 5 Gregoriaanse kalendermaanden voor de datum van de formatie; dat sluit aan op de 5 windmolens. De som van de cijfers van 1 – 3 – 2008 is 14, terwijl de periode vanaf 29 februari 2008 tot de datum van de formatie gelijk is aan 11 × 14 = 154 dagen. Dat verklaart de 14 bosjes graan die in het centrum van de formatie in een cirkel staan.


De relatie met de geboorte van de tellingen

Verder is het zo dat de 3 Tzolkin-tellingen niet altijd hebben bestaan, maar op enig moment in het verleden geboren zijn. De klassieke telling is bekend van de Maya's en daarbij is me niet bekend wanneer deze in een grijs verleden geboren is. Echter de scheppende kracht van de Dreamspell-tzolkin is op te vatten als een godheid die op 23 februari 1036 (Juliaanse kalender, maar 29 februari in de proleptische Gregoriaanse kalender) is geboren. De Kosmische telling is 4 jaar later op 15/16 februari 1040 geboren (13 Ahau/1 Imix, ook klassiek). De ingebruikname van de windmolens eind februari 2008 viel daarmee exact 18 × 54 = 972 jaar na de introductie van de Dreamspell-tzolkin en dat past precies bij de 18 en 54 tanden van één repectievelijk drie tandradaren! Die ingebruikname viel ook exact samen met de synchronisatie van de drie tellingen sinds 1 maart 2008 (daags na de schrikkeldag).

Vier jaar later, dat wil zeggen na de schrikkeldag in 2012, werden de tellingen gesynchroniseerd met de tun, het religieuze jaar van 18 Vinals of 360 dagen. Het betekent dat sinds die tijd elke Vinal (periode van 20 dagen) aangaande de Kosmische Tzolkin begint met het eerste dagteken, zijnde de rode draak Imix en eindigt met het laatste dagteken, zijnde de gele zon Ahau. Door de synchronisatie met de tun verdween de synchronisatie met de Gregoriaanse kalender (synchronisatie is immers slechts met een van beide mogelijk); vandaar dat alle tellingen op de schrikkeldag van 2016 gewoon doorliepen. De synchronisatie met de tun in 2012 viel precies 972 jaar na de geboorte van de Kosmische Tzolkin in 1040 bij nieuwe maan (15/16 februari, maar 21/22 februari in de proleptische Gregoriaanse kalender. Ook hier ligt dus een relatie met de 18 en 54 tanden. De formatie is ook bij nieuwe maan op 1 augustus 2008 verschenen. In de nacht van 21 op 22 februari 2012 was het weer nieuwe maan en dat viel tevens exact 5 Tzolkin-cycli (tevens precies 44 lunaire maanden) na de datum waarop de formatie is verschenen. Dat aantal sluit aan op de vijf windmolens.


Overige verbanden

Opmerkelijk is verder dat deze formatie in een aantal opzichten het getal 3 in zich herbergt. Er zijn 3 tandwielen en de windmolen heeft ook 3 wieken. Het valt tevens op dat de formatie niet precies in het verlengde ligt van de middelste windmolen, maar iets is verschoven. Zoals bovenstaande diagram echter duidelijk maakt, ontstaat daardoor een perfect harmonische driehoek met de middelste 3 windmolens. Zouden de 3 tandraderen symbool kunnen staan voor de 3 Tzolkins, die sinds 29 februari/1 maart zijn gesynchroniseerd? Ik meen van wel en daarvoor zijn nog meer aanwijzingen dan wat ik hierboven heb geschetst.

Het aantal van 18 tanden van elk tandrad heeft nog een andere bijzondere betekenis in relatie tot de Tzolkin en wel wanneer we elke tand niet opvatten als een dag, maar als een Tzolkincyclus. Er geldt namelijk dat 18 Tzolkincycli precies overeenkomen met 13 religieuze zonnejaren, want 18 x 260 = 13 x 360 = 4680 dagen. Ook Mars en Venus sluiten nauw op deze periode van 18 Tzolkincycli aan. Dit geldt althans voor het nieuwe tijdperk.

Resteert nog de vraag waarom deze formatie is verschenen bij witte windmolens in Watchfield Wind Farm. Dit roept een nauwe associatie op met de witte wind, de tweede zonnezegel van de Tzolkin. Echter geen van de Tzolkins stond op 1 augustus 2008 in het teken van de witte wind. De vraag is hoe dat kan? Om dit te begrijpen moeten we ons weer bedenken dat in het nieuwe tijdperk er een nauw cyclisch verband is tussen de Tzolkin en het kosmische zonnejaar (in een 18 : 13 – verhouding). In relatie tot de Kosmische Tzolkin die de beide anderen tellingen met elkaar verbindt betekent dit ook dat het begin van elk kosmisch zonnejaar begint met de eerste zonnezegel (rode draak) en eindigt met de laatste zonnezegel (gele zon). Toen de formatie in 2008 verscheen klopte dat echter nog niet en dat is een gevolg van de verstoring door de schrikkeldagen in de Gregoriaanse kalender. De periode tot 2016 kende nog 1 schrikkeldag, namelijk 29 februari 2012 en er is daarom nog een verschil van 1 dag: in de periode van 1 maart 2008 tot 1 maart 2012 begon daarom de cyclus van het religieuze zonnejaar niet met de eerste zonnezegel, maar met de tweede zonnezegel en dat is … de witte wind. Pas vanaf 1 maart 2012 zijn de tzolkin-tellingen met de vinals van de tun gesynchroniseerd. Sinds die tijd begint elke vinal met Imix (draak, het eerste dagteken) en eindigt met Ahau (zon, het laatste dagteken).

Het synchronisatieproces was de facto pas op 1 maart 2016 voltooid, kort voor de totale zonsverduistering die (in Engeland) in de nacht van 8 op 9 maart 2016 aan de andere kant van de wereld plaats vond. Terwijl de tijdspanne van de schrikkeldag in februari 2008 tot de datum van de formatie overeen komt met 154 (11 × 14) dagen, komt de periode van de totale zonsverduistering op de datum van de formatie tot 4 maart 2016 (dus slechts 4 dagen na 29 februari en 4 tot 5 dagen vóór de totale zonsverduistering van 8-9 maart 2016) overeen met precies 18 × 154 dagen. Daar vinden we dus weer een relatie met de 18 tanden van de tandwielen.

© Marc Smulders

Last update: August 26, 2016