Home Eindtijd Artikelen Contact
 
 

Graancirkelformatie verwijst naar Sedna, de twaalfde planeet, in tweede helft 2016 en 2017


  

  dagen geleden ging
de stichting van het

Pleiadische tijdperk
van start en sinds
dagen is de invloed van de
9 onderwerelden van het oude tijdperk tanende.

 


Graancirkelformatie zonnestelsel met verwijzing naar dwergplaneet

Een graancirkelformatie die op 17 juni 2012 in Italië het licht zag mag zonder meer als indrukwekkend worden betiteld:


Het zonnestelsel en de data waarnaar dit verwijst

Deze laat het zonnestelsel zien met de planeten Mercurius, Venus, de aarde en Mars. Daarbij moet worden opgemerkt dat de banen van planeten geen perfecte cirkel vormen, maar ellipsvormig zijn. Praktisch gezien benaderen de banen van Venus en de aarde een cirkel. Echter, de baan van Mars (buitenste planeet in de formatie) heeft een wezenlijke ellipsvorm en de baan van Mercurius (de binnenste planeet van ons zonnestelsel) is sterk elliptisch. Die ellipsvorm betekent dat er een wezenlijk verschil is tussen de minimale afstand van de planeet tot de zon en de maximale afstand. Precies dat gegeven is in de formatie weergegeven door de cirkels van Mercurius en Mars te verplaatsen, zodat de zon niet in het midden van de cirkel ligt.

De standen van de planeten in de formatie verwijzen naar één of meer data. Daarbij is het op grond van de ellipsvorm van de banen van Mercurius en Mars mogelijk om niet alleen na te gaan voor welke datum of data de onderlinge verhouding van de planeetstanden klopt, maar is het daarnaast mogelijk na te gaan in hoeverre dat klopt met de stand van de ellipsvorm van de banen die de formatie weergeeft.

Daarbij is van belang dat bij een nauwkeurige analyse blijkt dat de ellipsvorm van de banen van Mercurius en Mars, zoals de formatie die weergeeft, klopt met de werkelijkheid, mits we het door de formatie weergegeven zonnestelsel spiegelen: rechts wordt links en links wordt rechts. Een uitgebreide analyse maakt duidelijk naar welke data het zonnestelsel verwijst. Daaruit komt naar voren dat de formatie primair naar circa 12 tot 14 december 2012 verwijst. Die data kloppen significant beter dan 21 december 2012, de bekende datum die het einde van de Grote Cyclus van de Maya's behelsde. Nu is het zo dat de stand van de vier planeten zich ruim 32 jaar eerder of later bij benadering herhaalt. Uiterst subtiele afwijkingen van de perfecte standen die optimaal zouden passen voor 14 december 2012 maken duidelijk dat de formatie secundair verwijst naar enerzijds circa 1 december 1980 (32 jaar eerder) en anderzijds 26 december 2044 (32 jaar later).

Wat is de betekenis? De formatie dateert van 17 juni 2012 en in relatie tot het rechter gedeelte van de formatie (waarover hieronder meer) dienen we zonder meer uit te gaan van de primaire verwijzing naar 14 december 2012. Echter, de verwijzing naar de data ruim 32 jaar eerder of later is niet zonder betekenis. Er geldt namelijk dat wanneer we de zogenaamde klassieke Tzolkin betrachten (een 260-daagse cyclus), zowel 1 december 1980 als 26 december 2044 de identieke datum betreffen als 14 december 2012. Beide data vallen 45 × 260 dagen (45 × de tzolkin-cyclus) eerder of later. Op de betekenis van de relatie met de Tzolkin kom ik hieronder nog terug.

Wanneer we het zonnestelsel van de formatie niet spiegelen is er daarnaast nog een datum, waarvoor de onderlinge stand van de vier planeten aardig klopt met wat de formatie aangeeft, al geldt dat niet voor de stand van Mercurius in relatie tot de ellipsvorm van de planeetbaan. De posities van de planeten onderling past bij de ringverduistering die plaatsvond op 10 mei 1994.


De Kuipergordelobjecten

Rondom de 4 planeten van ons zonnestelsel zijn in de formatie 91 cirkels (objecten) weergegeven. In eerste instantie wekt dit de indruk van de asteroïdengordel: een gordel van vele kleine objecten die zich overwegend in een baan tussen Mars en Jupiter bevinden. Echter, deze objecten zijn doorgaans erg klein en onregelmatig van vorm. Alleen de grootste asteroïde, Ceres, is mooi rond.

De asteroidegordel is niet de enige gordel van kleine objecten in ons zonnestelsel. Een vergelijkbare gordel bevindt zich op grote afstand voorbij Neptunus. In feite is Pluto de belangrijkste dwergplaneet die daar deel van uit maakt. Buiten deze gordel zijn er nog objecten die strict genomen niet tot deze gordel behoren, omdat ze nog aanzienlijk verder van de zon verwijderd zijn. Er is in dat verband een speciale reden dat het zonnestelsel slechts de vier eerste planeten (Mercurius, Venus, de aarde en Mars) weergeeft. Dit zijn namelijk de planeten die bij benadering elke 45 tzolkin-cycli (circa 32 jaar) terugkeren naar een ongeveer gelijke stand ten opzichte van de zon. Het blijkt nu dat er voorbij de Kuipergordel nog een dwergplaneet is die ook aan deze cyclus van 45 tzolkin-cycli meedoet. Zoals zal blijken zijn er heel veel feiten die dat onderbouwen. Het betekent dat de "asteroidengordel" daarom in feite een verwijzing is naar de Kuipergordel, met specifiek een verwijzing naar het object dat past in de cyclus van 45 tzolkin-cycli.


De Kuipergordel voorbij: Planeet X

De 91 objecten van de formatie hebben dus geen betrekking op de asteroïdengordel, maar op de Kuipergordel en objecten die nog verder weg staan. De objecten zijn gegroepeerd als 18 × 5 = 90 objecten, een verwijzing naar de "klassieke" Kuipergordel. Echter, de formatie maakt duidelijk dat er nog een 91ste object is met een bijzondere status; het verwijst naar een blijkbaar bijzondere dwergplaneet, Planeet X, waarbij verwezen wordt naar de tekening van het rechter deel van de formatie en die de positie van die dwergplaneet in de dierenriem lijkt weer te geven.

Het sterrenbeeld dat de formatie weergeeft is het sterrenbeeld Kreeft. Echter, het blijkt dat de formatie secundair ook verwijst naar een stilistische reconstructie van het sterrenbeeld Stier. Op basis van een uitgebreide analyse staat vast dat Planeet X in viervoudig opzicht een verwijzing is naar zowel de positie als de baaneigenschappen van Sedna, dat is de grootste dwergplaneet die zowel in letterlijke als figuurlijke zin ver voorbij Pluto gaat en niet tot de Kuipergordel behoort. De omlooptijd van Sedna bedraagt ruwweg 11.000 jaar!

In de huidige tijd komt een periode van 45 tzolkin-cycli overeen met nagoeg 32 keer de synodische cyclus van Sedna. Het betekent dat de formatie de vier planeten weergeeft plus een verwijzing naar Sedna, die net als die vier planeten na elke 45 Tzolkin-cycli steeds een bij benadering gelijke stand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de zon inneemt.

Verder blijken tevens de 91 cirkels van de Kuipergordel van de formatie met name een verband met Sedna te hebben. Daarbij wordt een opvallende relatie met "alarmnummers" (Europa 112, V.S. 911) gelegd. Blijkbaar zal Sedna alle alarmbellen laten rinkelen!


De relatie met de Tzolkin

De formatie toont een aantal opvallende relaties met de (klassieke) Tzolkin, dat is een Maya-kalender met een cyclus van 260 dagen.

Op de eerste plaats kunnen we dat opmaken uit het gegeven dat de formatie weliswaar primair verwijst naar 14 december 2012, maar secundair tevens naar de data zowel 45 Tzolkin-cycli (ruim 32 jaar) eerder of later (1 december 1980 en 26 december 2044). Daarbij valt op dat we hier een relatie vinden met de 9 × 5 = 45 "Kuipergordelobjecten" die we zowel aan de bovenkant als onderkant van de ellips van de formatie aantreffen. Dit komt naar voren als we elk cirkeltje niet als een object van de Kuipergordel, maar als een symbolische verwijzing naar de Tzolkin-cyclus beschouwen, waarbij we het additionele 91ste cirkeltje, die naar het rechterdeel van de formatie verwijst, hier buiten beschouwing laten. Daarbij zijn de cirkels gegroepeerd in groepjes van vijf cirkels. In deze context verwijst dat dan naar vijf Tzolkin-cycli. Dat past bij het gegeven dat vijf Tzolkin-cycli (1300 dagen) nagenoeg overeenkomen met precies 44 lunaire maanden; het verschil is maar 0,65 dagen. De stand van de formatiezon in het sterrenbeeld Kreeft in het rechter deel van de formatie houdt tevens verband met de sterrenhoop Kribbe (Praesepe) in Kreeft. Ook dit heeft een relatie met de periode van vijf Tzolkin-cycli; zie deze uitleg.


De relatie tussen 12 of 14 december 2012, de Tzolkin en het sterrenbeeld Kreeft

Inmiddels is duidelijk dat de formatie primair verwijst naar 12 of 14 december 2012, de Tzolkin en de dwergplaneet Sedna. Het rechterdeel van de formatie verwijst naar een object (grote cirkel) in Kreeft. Het object wekt de suggestie van de zon. De vraag is hoe we dat met elkaar in verband kunnen brengen?

Nu is het zo dat ik een van de weinigen ben die een belangrijke betekenis toekennen aan Sedna. Een belangrijke reden dat de formatie primair naar circa 12 december 2012 verwijst is dat die datum 12-12-'12 een symbolische verwijzing is naar de twaalfde planeet, zijnde Sedna. Het is mogelijk dat er nog een tweede reden is dat de formatie primair verwijst naar 12 tot 14 december 2012 (en niet naar 21 december), gezien het gegeven dat 14 december 2012 betrekking had op mijn zogenaamde "kalenderrondeverjaardag". Om de betekenis van een kalenderrondeverjaardag te begrijpen is het belangrijk dat we naast verjaardagen ook "vertzolkindagen" kunnen onderscheiden. Dat zijn de data waarop de "signatuur" (datum) van de Tzolkin gelijk is aan de signatuur bij de geboorte. Voor de zogenaamde Dreamspell alsmede de door mij geïntroduceerde Kosmische Tzolkin valt eens in de 52 jaar de verjaardag samen met de vertzolkindag. Dat wordt de kalenderrondeverjaardag genoemd. Voor die beide tellingen geldt dat tot en met het jaar 2012 de schrikkeldag (29 februari) niet meedoet aangaande die tellingen, wat betekent dat die dag dezelfde signatuur heeft als 28 februari. In relatie tot die Tzolkin-tellingen telt het jaar daarom altijd quasi 365 dagen. De kalenderronde van 52 jaar volgt nu uit het volgende:

- 52 × 365 dagen = 18.980 dagen

- 73 × 260 dagen = 18.980 dagen

Dankzij de schrikkeldagen die niet meedoen (om redenen die buiten het kader van dit artikel vallen geldt dit tot de schrikkeldag in 2016), komt de periode van 52 jaar overeen met precies 73 Tzolkin-cycli. Aangezien ik op 14 december 1960 ben geboren was dus 14 december 2012, 52 jaar later, mijn kalenderrondeverjaardag. De reden daarvan ligt voor de hand: het legt enerzijds de relatie met de tzolkin en anderzijds met mij als drager van informatie aangaande de twaalfde planeet Sedna.

Naast het sterrenbeeld Kreeft is ook nog een "zon" in het graan gezet. Op basis van de eerder genoemde analyse kan worden geconcludeerd dat die "zon" slecht indirect naar de zon verwijst, maar primair de stand van de maan in Kreeft op 6 juli 2016 weergeeft. Daarnaast kunnen de positie van de zon en zelfs Venus (waarbij de ster die exact op de middellijn ligt als reconstructiepunt dient) op eenvoudige wijze worden gereconstrueerd. Ook Planeet X (in de formatie linksboven Kreeft) speelt een rol in die verwijzingen.

Het gegeven dat de formatie verwijst naar de kalenderrondeverjaardag impliceert dat de tzolkin ook een belangrijke rol speelt. Dit blijkt ook uit het gegeven dat de formatie in meervoudig opzicht naar de Tzolkin verwijst, in het bijzonder naar een periode van 5 of 45 Tzolkin-cycli. Dit sluit perfect aan op het gegeven dat het object in Kreeft in het rechterdeel van de formatie blijkt te verwijzen naar 6 juli 2016, want die dag valt exact vijf Tzolkin-cycli (1300 dagen) na de kalenderrondeverjaardag.

De formatie verwees dus primair naar 12-14 december 2012 en secundair naar 6 juli 2016 in relatie tot Sedna. Daarbij staat SeDNA, voor vernieuwing van het DNA en het leven. Sedna is de grootst (bekende) planeet (zij het een dwergplaneet) aan de buitenrand van ons zonnestelsel. De lange as van de zeer sterk uitgerekte, dus ellipsvormige, baan van Sedna is op het centrum van ons melkwegstelsel uitgelijnd. Sedna is de springplank naar het universum of omgekeerd: Sedna is het kanaal waarlangs buitenaardse intelligentie ons bereikt. De datum van 6 juli 2016 staat vermoedelijk in het kader symbool voor een keerpunt die zich uiteindelijk zal manifesteren in de vernieuwing van het DNA van de mens. Mijns inziens heeft dat betrekking op de komende een of twee tzolkin-cycli na 6 juli 2016, namelijk 23 maart en 8 december 2017. Dat valt dan 6 respectievelijk 7 tzolkincycli na 14 december 2012, waarbij 6 tzolkin-cycli betrekking heeft op een gelijke onderlinge stand van Mars en de zon ten opzichte van de aarde en 7 tzolkin-cycli betrekking heeft op nagenoeg 5 jaar. De praktijk zal uitwijzen wat dat verder voor betekenis heeft.


De relatie met de zonsverduistering van 10 mei 1994

Het zonnestelsel van de formatie verwijst secundair tevens naaar 10 mei 1994; dat is een datum waarop een ringverduistering plaats vond. Deze ringverduistering behoort tot dezelfde Saroscyclus (reeks van zonsverduisteringen met steeds 18 jaar en circa 11 dagen daartussen) als de ringverduistering van 20-21 mei 2012, die in een samenstand met de Pleiaden plaats vond. De relatie van deze formatie met die ringverduistering komt verder naar voren doordat de formatie slechts korte tijd later, op 17 juni 2012, is gecreëerd. Bovendien stond toen, net als bij de ringverduistering van 20-21 mei, de maan in een samenstand met de Pleiaden en met Sedna (aan het begin van de dag).

Daarbij wordt tevens duidelijk dat Sedna (waarnaar het rechterdeel van de formatie verwijst) daarin ook een rol speelt. Het blijkt namelijk dat de reeks van zonsverduisteringen, de Saroscyclus, waar de zonsverduisteringen van 10 mei 19994 en 20-21 mei 2012 deel van uit maken steeds in een samenstand met Sedna plaatsvinden. Dit is het geval voor 18 opeenvolgende zonsverduisteringen (maximale orb circa 8 graden) van deze Saroscyclus, waarvan de eerste viel op 28 maart 1922 en de laatste zal vallen op 29 september 2228: het betreft een tijdsspanne van 306½ jaar! De zonsverduisteringen vinden ook steeds plaats dicht bij het punt waar de maan het verst van de aarde is verwijderd (de zogenaamde zwarte maan). Waarschijnlijk is dit niet zonder betekenis en kan gezien worden in verband met de 18 groepjes van vijf "Kuipergordelobjecten" rond de ellips van de formatie. Volgens deze alternatieve verklaring staan die dan voor 18 zonsverduisteringen, waarbij de vijf op een rij staande ogenschijnlijke "Kuipergordelobjecten" (cirkels) binnen deze context verwijzen naar het gegeven dat dan, gezien vanuit de aarde, steeds de zon, de maan, de zuidelijk maansknoop, de zwarte maan en Sedna op een lijn staan.


De lokatie van de formatie

Opvallend is verder dat de formatie niet zo ver is verwijderd van de stad Turijn (15,6 km afstand): de stad die wereldberoemd is vanwege het lijkwade van Turijn, waarop een man is afgebeeld met verwondingen aan de zichtbare hand die kunnen ontstaan bij een kruisiging. Hoewel omstreden is het volgens sommigen de lijkwade waarin Jezus na de kruisiging werd gewikkeld. Naast allerlei andere verbanden die de graancirkelformatiein de analyse met kruisen te zien geeft, maakt deze associatie duidelijk dat Sedna nu zal staan voor een doorkruising van het bestaande die gepaard gaat met dood en wederopstanding. Dat is waar de vernieuwing van het DNA aan gerelateerd is.


De datum van de formatie en relaties tussen de geboorte en wedergeboorte

Er liggen opvallend merkwaardige al dan niet "toevallige" relaties met mijn geboortedatum. Slechts 3 dagen vóór het ontstaan van de formatie, op 14 juni 2012, bedroeg mijn leeftijd exact 7 × 91 lunaire maanden. Op 6 juli 2016 bedroeg deze exact 223 × 91 dagen (dus 223 × 13 weken), waarbij 91 dagen (13 weken) overeenkomt met het afgeronde kwartaal. De dubbele relatie met het aantal van 91 wordt in de formatie perfect tot uitdrukking gebracht door de 91 "Kuipergordeobjecten".

De formatie viel exact 180 dagen vóór 14 december 2012. Dat getal 180 refereert aan de 90 + 1 Kuipergordelobjecten. De totale periode van de formatiecreatiedag tot 6 juli 2016 komt overeen met 1480 dagen. Omdat dit een veelvoud is van 20 is het dagteken (in relatie tot de Tzolkin) op beide dagen gelijk. Daarnaast komt die periode overeen met ongeveer 54 siderische maanden. Preciezer gesteld komt die periode nagenoeg overeen met 54 keer de cyclus waarmee de maan Jupiter passeert. Op de dag van de formatie stond de maan ook in een samenstand met Jupiter. Op het einde van 8 juli 2016 was dat ook weer het geval. In relatie tot Saturnus vinden we een soortelijk verband, maar dan op 5 juli (waarbij de maan Saturnus ook 54 keer passeert). Dat getal 54 = 3 × 18 sluit aan op de indeling van de Kuipergordelobjecten in 18 groepjes.

De betekenis is wat mysterieus, maar ik vermoed dat de relatie die de formatie suggereert tussen mijn geboortedatum, de datum van de formatie, mijn kalenderrondeverjaardag en 6 juli 2016, 1300 dagen of 5 Tzolkin-cycli later, betekent dat 6 juli 2016 het prille begin is van een keerpunt die een wedergeboorte van de mensheid een tot twee tzolkin-cycli later inhoudt (tussen 23 maart en 8 december 2017).

© Marc Smulders

Last update: September 21, 2016